image

  • Секция: Сценография
Лични данни и образование

Израснах и се образовах в гр. Русе, където семейство-
то ми се пресели през 1948 г.
Тук още се чувстваше аристократичния дух, повли-
ян от Виена, носен тук по река Дунав.
Там по пътя на реката се родих на 11 Октомври 1941
година – Събота, в село Гиген.
В края на селото...
А в другия край – духът на Римската империя в раз-
копките на градът на храмовете – Улпия Ескус.
Тук на 5 Юли 328 г. Константин Велики освещава
моста на реката.
Завърших художествената академия – София, специ-
алност текстил в класа на проф. Марин Върбанов –
1966 г.
Работех в областта на текстила, модата, прилож-
ното изкуство, театъра.
Член на ателието на младия художник към СБХ.
Член на групата на Пловдивските художници 1969 –
1973 г.
Член на Съюза на българските художници – секция
сценография от 1998 г.
В театралната си дейност осъществих над 30 теа-
трални постановки, като сценограф и художник на костюмите към
тях. Работила съм в драматичите театри в цялата страна – Русе,
Габрово, Пловдив, Силистра, Хасково, София, Дими-
тровград, Варна, Пазарджик, Смолян Видин, Ямбол,
Търговище, Брацигово, Театрална академия ВИТИЗ,
Правителствен концерт посветен на 100 г. От осво-
бождението от турско робство – Народен театър
„Иван Вазов”.
Художник на постановката „Валентин и Валенти-
на” от М. Рошчин с реж. Н.Колев, посветена на чест-
ването за 90 г. от основаването на драматичен теа-
тър “Пловдив”.
Награди:
•Като ученичка в гр. Русе бях наградена от проф.
Илия Петров за най-психологичен портрет.
•ТНТМ – 1969 г. За оформление на тъкани.
•V национален преглед на българската драма и теа-
тър – за сценография и костюм. За „Незавършен мо-
нолог” от Т. Генов в драм. театър гр. Русе и „Земя без
въздух” от Н. Христозов в драм. театър в гр. Габро-
во.
•Сребърен медал за принос в развитието на само-
дейното изкуство.
•Диплом за будител от читалище „Градина 1894”
с. Върбица – Горно Оряховско.
•Включена в специално издание за библиотеките у
нас и в чужбина „Изкуството но текстила в Бълга-
рия”.
•120 г. Българско изкуство - дизайн 2017 г.

Избрани общи и колективни изложби

Участие в общи изложби на ателието на младия художник към СБХ.
Участие в общи изложби на групата на Пловдивските художници 1969 – 1973 г.
Участие в приложни и общи изложби изложби на СБХ от 2001 г. до 2017 г.

Професионален статус

Художник на свободна практика.