През 2021 се възобновява съществувалата от 1973 до 1989 награда за скулптура „Иван Лазаров“. Наградата е учредена съвместно от Съюза на българските художници, Община Кюстендил, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил и Министерство на културата на Република България.

Статут на национална награда за скулптура на името на академик Иван Лазаров 2021

1.
Националната награда за скулптура на името на академик Иван Лазаров е знак за подкрепа на българските творци скулптори, уважение към труда, оценка на постиженията и обществено признание за приноса, мястото и ролята им в българската култура. Връчва се за значимо авторско представяне и творчески постижения в сферата на скулптурата. Тя има стимулираща функция за развитието на съвременната българска пластична култура.


2.

Възобновява се съществувалата от 1973 до 1989 година Награда за скулптура „Иван Лазаров“. Наградата се учредява съвместно от Съюза на българските художници, Община Кюстендил, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил и Министерство на културата на Република България.


3.

Наградата се присъжда всяка година на български скулптор за високи  постижения в областта на скулптурата. Няма възрастова граница за носител на наградата.


4.

Наградата се връчва всяка година през октомври – месеца на рождението на Иван Лазаров и навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители.


5.

Деветчленно жури, съставено от художници и изкуствоведи, определя носителя на наградата. За всяко отделно издание на наградата журито и неговият председател се избират от Управителния съвет на СБХ.


6.

В състава на журито по право се включва последният носител на наградата, един представител на Министерство на културата и един на Община Кюстендил.


7.

Секция „Скулптура“ при СБХ, представителствата на СБХ, творчески сдружения, галерии и институции от цялата страна правят свои обосновани предложения до Съюза на българските художници за лауреат на наградата на базата на оценка на творческите постижения, демонстрирани в изложби, публични реализации, скулптурни симпозиуми и други форми на изява в сферата на скулптурата.


8.

Предложенията трябва да съдържат писмена мотивировка, творческа биография на кандидата и информация, представяща автора, както и контактна информация за вносителите на предложението.


9.

Предложенията се приемат до 15 септември на съответната година. Условията и сроковете за прием на предложенията за всяка година се обявяват своевременно в сайта на Съюза на българските художници.


10.

Журито заседава в къща музей „Иван Лазаров“ в София, като определянето на номинациите и избора на лауреата на наградата става минимум един месец преди официалното ѝ връчване.


11.

Гласуването става след запознаване на журито с всички предложения и обсъждането им.


12.

Журито взема решение с тайно гласуване, като всеки член на журито гласува само за едно от всички предложения в два етапа:

  •  Първи етап – гласуване по вишегласие, с цел да се изберат максимум пет номинации на кандидати с най-много гласове от целия списък с предложения.
  •  Втори етап – гласуване с обикновено мнозинство за един от номинираните в първи етап.


13.
Наградата печели един от кандидатите, който след втория етап от гласуването е събрал минимум петдесет и един процента от гласове на журито.


14.

Автор, удостоен с наградата, не може да бъде номиниран за нея в следващите 5 години.


15.

Номинациите се подписват официално и медийно огласено в къща музей „Иван Лазаров“, София, медийно се оповестяват имената на номинираните и се обявява датата на церемонията по връчване на наградата.


16.

Името на носителя на Националната наградата за скулптура „Иван Лазаров“ се обявява по време на официалната церемония по връчването на наградата в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил, където същевременно се открива и изложба на носителя на наградата от предишната година.


17.

Наградата се състои от:

  • Статуетка и диплом, осигурени от СБХ.
  • 9000 (девет хиляди) лв., осигурени съответно от Община Кюстендил – 5000 лв., от Министерство на културата на Република България – 3000 лв., от СБХ – 1000 лв.


18.

Авторът, получил наградата, дарява една творба по своя преценка от изложбата си в Кюстендил за фонда на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, за което получава сертификат за дарение от галерията.


19.

Съюзът на българските художници и  ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ заедно съдействат за реализиране на изложбата на лауреата на наградата, осигурявайки транспорт, технически персонал и реклама.


20.

Учредителите на наградата осигуряват публичност на събитието, разпространяват информацията и рекламират събитието чрез своите сайтове, бюлетини и други средства.


21.

Всяка промяна на статута се съгласува между учредителите и се оповестява публично преди следващото издание на наградата.


22.

Настоящият статут е съставен и подписан в четири еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.  

Утвърден от:

  • За Министерство на културата: Министър на културата Боил Банов
  • За Община Кюстендил: Кмет на Община Кюстендил Петър Паунов
  • За Съюз на българските художници: Председател на СБХ Любен Генов
  • За Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“: Директор на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ (Валентин Господинов)