СБХ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в частна полза. Този статут съобразно целите, залегнали в неговия устав, не предполага формиране и разпределяне на търговска печалба, но заедно със свободата на действия изисква пълна самоиздръжка.

Дейностите, свързани с осигуряване на доходи, поддръжка и развитие на материалната база, инвестиционни начинания, най-общо наричаме стопанска дейност. Ако разделим условно нейната приходна и разходна част, се очертава следната структура:

Приходи:

1. От наеми по договори за наем.

2. От такси за нощувки в творчески бази.

3. От предлагани платени услуги (литографски, експертни, транспортни и др.).

4. От продажба на материални активи.

5. От постъпления от други юридически лица, собственост на СБХ или такива с негово участие.

 

Приходи, постъпващи в СБХ, които не са плод на стопанската дейност, постъпват от членски внос и подпомагания по различни програми на Национален фонд „Култура“, Столична община и др. с проекти, разработени от СБХ. Процентният дял на тези пера от общите ни приходи не ги отрежда като определящи за дейността на съюза или за неговото съществуване.