Сумата на членския внос в СБХ се определя и актуализира периодично от Управителния съвет. Всеки новоприет заплаща встъпителен членски внос.

50 лева за една година (2023)

 • Всички членове пенсионери – мъже, родени преди 1 януари 1959, и жени, родени преди 1 януари 1962, както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане, съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ.
 • Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК, а тези в затруднено финансово състояние – да подадат заявление до Управителния съвет на СБХ.
 • Членският внос за 2022 е 35 лв., от 2018 до 2021 включително е 30 лв., от 2009 до 2017 включително е 25 лв., от 2002 до 2008 включително е 20 лв., а за годините преди 2002 е 18 лв.


+++


Заплащане на членския внос

 • В сградата на СБХ, София, ул. „Шипка” 6, етаж 4, при Наталия Желева
 • Чрез пощенски запис на адрес:
  София 1504, ул. „Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева
 • Чрез банков превод на адрес:
  До Уникредит Булбанк
  Клон „Паметник Васил Левски”, София
  в полза на СБХ
  IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26
  при банка Уникредит Булбанк
  Задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година)

+++

За допълнителна информация

Наталия Желева