Управителният съвет на СБХ определи следния размер на членския внос за 2024 година:

50 лева за една година
 • Всички членове пенсионери:

–  мъже, родени преди  1 май 1960 година   
–  жени, родени преди  1 октомври 1962 година,
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане, съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ.

 • Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК, а тези в затруднено финансово състояние да подадат заявление до УС. 
 • Членският внос за 2023 е 50 (петдесет) лева, за 2022 е 35 (тридесет и пет) лева, от 2018 до 2021 включително е 30 (тридесет) лева, от 2009 до 2017 включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 до 2008 включително е 20 (двадесет) лева, а за годините преди 2002 година е 18 (осемнадесет) лева.

+++


Заплащане на членския внос

 • В сградата на СБХ, София, ул. „Шипка“ 6, етаж 4, „Личен състав“
 • Чрез пощенски запис на адрес:
  София 1504, ул. „Шипка“ 6, СБХ, за Наталия Желева Желева
 • Чрез банков превод на адрес:
  До Уникредит Булбанк
  Клон „Паметник Васил Левски“, София
  в полза на СБХ
  IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26
  при банка Уникредит Булбанк
  Задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година)

+++

За допълнителна информация

Наталия Желева
natalia.zheleva@sbh.bg
тел.: 02 946-30-29 или 0879-313-381