Чавдар Попов
Галерия (7)

7 – 24 март 2023
СБХ – Шипка 6, зала 1В

Камен Райчев (1944 – 2022) е сред малкото у нас автори, чийто художнически талант се е изявил и е намерил блестяща реализация в сферата на художествената обработка на кожата. Както е известно, това е твърде специфичен сегмент сред обширното пространство на пластичните изкуства, който се разполага на територията между двумерните и тримерните форми, между кавалетното и декоративно-приложното начало.
В цялото творчество на Камен Райчев са осъществени практически всички основни насоки на възможните прояви на художествения продукт, реализиран в кожа – от автономната, самодостатъчна творба до утилитарната вещ с определени практически или битови функционални характеристики.
Поначало кожата като материал на изкуството на пластиката, подобно на дървото или на вълната, по силата на своята органична консистенция създава специфични, нерядко уникални възможности за разгръщане на творческото въображение на художника, несвойствени на други способи и медии.

Съчетанията между моделиращите възможности на повърхнина, фактура, текстура и цвят,

от една страна, и динамиката на възприятията и възможните преходи и преливания между очертания и обемни форми дават възможност на зрителя/потребител да се наслаждава както на фантазията на автора, така и на естествената органика на „чувствената“ природа на обекта.
Кавалетните произведения на Камен Райчев, често пъти в съчетание с метал или с фино подбрани каменни късове, представляват своеобразни малки пластики, разполагащи се в граничната зона между скулптура и бижутерия. Пластическите качества и характеристики на материала са изявени в пълна степен – като пространствени степенувания на отделните обеми и преходите между тях, деликатно диференцирани помежду си, като фактура и текстура на материалната тъкан, като съчетания на различни тонални и цветови решения и находки. Въображението на автора не знае граници, но във всички случаи е подчинено и дисциплинирано от високия художествен вкус, от дълбокото разбиране и от усета за пределите и силата на експресивните възможности на кожата.
Често пъти Камен Райчев съчетава в едни и същи творби геометрични форми и фигуративни изобразителни елементи. Геометриката често дефинира общото очертание на силуета, докато органиката се проявява и се изявява в пълна степен в детайлите, в орнаментиката, в акцентите. Разнообразното формоизграждане при спазването на единни ръководни пластически принципи определя единството и цялостния характер на постиженията на автора. При все това, в известен смисъл най-вече архитектоничната конструкция си остава водещ елемент в цялото.
За Камен Райчев са характерни не само малките форми, но и паната, които заемат важно място в неговото творчество. Съчетания на обеми и знакови елементи, на триизмерна ритмика с елементи на подчертан графизъм, са сред типичните особености, които характеризират неговата персонална стилистика.
В рисунките на художника съзираме ходовете на мисълта, изпълващи пространството на творческата му лаборатория, присъстваме сякаш на самия процес на зараждане и на развитие на художествената идея.
Творчество на Камен Райчев се нарежда сред върховите постижения в своята област и несъмнено чувствително обогатява облика на съвременните пластически изкуства в България.


Чавдар Попов

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 02/ 2023, с. 42
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук: