(1927–2007)

Галерия (3)

Angel Achryanov – Giotto ( 1927–2007)

Angel Achrjanov se narodil 8. prosince 1927 v Sofii. Své profesionální znalosti získal postupně na Polytechnické univerzitě v Bělehradě – obor architektura (1949) a na Sofijské polytechnické univerzitě, kde navazoval dvouletou specializací. Jeden rok působil jako technický vedoucí ve stavebnictví. V letech 1952 až 1954 pracoval v oblasti investičních kontrol, v roce 1956 byl jmenován projektantem v „Závodprojektu“, kde strávil následujících pět let. Mezitím začal zdokonalovat svou činnost přednášejícího pozemních staveb. Celá tato kapitola končí v roce 1964, kdy se znaven prací inženýra a architekta obrací směrem k umění scénografie, aby se mu oddal do posledního dechu. Teatrolog Nikola Vandov o něm řekl, že „…poměřoval vše jinou, duchovní a vyšší měrou. Jeho měrou bylo jeho vnitřní přesvědčení.“

V roce 1964 byl Angel Achrjanov jmenován scénografem v divadle v Chaskovu, později působil na scénách Divadla mládeže, Divadla poezie a estrády a v Divadle Sofie. V posledním jmenovaném se setkal s Leonem Danielem a následně společně inscenovali Puškinovy Malé tragédie, Přelíčení Petera Weisse, Gorkého Měšťáky. Svá scénografická hledání spojil zejména s divadlem Slza a smích, kde působil do roku 1990. Za téměř třicet let působení u divadla vytvořil scénografická řešení pro více jak sto dvacet divadelních her a pro patnáct filmů, mezi kterými jsou Zápisky o bulharských povstáních, Mužské časy, Baj Ganjo vyráží do Evropy aj.

Je autorem dramatizací Steinbecka a Capoteho. Překládal B. Brechta, Dala Wassermanna a Ljudmilu Petruševskou. Je spoluautorem knihy „Stranici ot kamak i darvo“ (Stránky z kamene a dřeva) a autorem „Za teatara, kinoto i ošte nešto predi i sled Rubikona“ (O divadle, filmu a dále před a po Rubikonu).


+++

Ангел Ахрянов – Джото ( 1927–2007)

Роден на 8 декември 1927 г. в София. Професионалното му обучение преминава последователно през Политехническия университет в Белград – специалност „архитектура“ (1949) и Софийската политехника, където специализира през следващите две години. За една година прави опит да се впише в строителната професия като технически ръководител. В годините между 1952 и 1954 г. работи в полето на инвеститорския контрол, а през 1956 г. е назначен за проектант в Заводпроект, работа, на която ще се посвети през следващите пет години. Междувременно ще започне да упражнява и преподавателска дейност като лектор по сградостроителство. Всичко приключва през 1964 г., когато, уморен от инженерните и архитектурните занимания, се насочва към изкуството на сценографията, за да му се отдаде всецяло до сетния си дъх. В тази своя отдаденост, както отбелязва театроведът Никола Вандов, „мереше всичко с друга, неделнична, по-духовна и висока мяра. Мереше го спрямо себе си“.

През 1964 г. Ангел Ахрянов е назначен за сценограф в Хасковския театър, а по-късно ще го видим да се изявява със свои сценични решения в Младежкия театър, в Театъра на поезията и естрадата, в Театър „София“. Тъкмо на сцената на последния ще се срещне с Леон Даниел, за да създадат паметните „Малки трагедии“ от Пушкин, „Съдебно дирене“ от Петер Вайс, „Еснафи“ от Горки. Най-дълго ще свърже сценографските си търсения  със сцената на театър „Сълза и смях“, където ще работи до 1990 г. За тези почти 30 години работа в театър той ще създаде сценографските решения за над 120 постановки, ще работи и като художник-постановчик за СИФ „Бояна“ в 15 филмови продукции, създаадени между 1968 и 1990 г. Сред тях са „Записки по българските въстания“, „Мъжки времена“, „Бай Ганьо тръгва из Европа“ и др.

Автор е и на драматизации по Стайнбек и Капоти. Прави и редица преводи на Брехт, Дейл Васерман и Петрушевска. Автор е на книгите „Страници от камък и дърво“ в съавторство с Олга Кръстева и „За театъра, киното и още нещо преди и след Рубикона“.


+++

Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022Angel Achryanov – Giotto ( 1927–2007)

Wurde am 8. Dezember 1927 in Sofia geboren. Seine berufliche Ausbildung erfolgte an der Polytechnischen Universität Belgrad im Hauptfach Architektur (1949) und am Polytechnikum Sofia, wo er sich in den nächsten zwei Jahren spezialisierte. Ein Jahr war er technischer Leiter in der Bauwirtschaft. Zwischen 1952 und 1954 arbeitete er im Bereich Investitionskontrolle und wurde 1956 für fünf Jahre Designer bei „Zavodproekt“. Währenddessen lehrte er auch als Dozent für Baukonstruktion. Müde vom Ingenieur- und Architektendasein wandte er sich 1964 der Kunst des Bühnenbilds zu, der er sich bis zu seinem Tode widmete. In diesem Metier, so der Theaterwissenschaftler Nikola Vandov, „betrachtete er alles in einem anderen, spirituelleren und höheren Maße“.

1964 wurde Angel Achryanov Bühnenbildner am Theater in Haskovo, später lieferte er Bühnenbilder für das Theater der Jugend, das Theater der Poesie und Varieté, und das Stadttheater „Sofia“.

Im Stadttheater „Sofia“ traf er Leon Daniel, mit dem er die denkwürdigen Aufführungen der Stücke „Kleine Tragödien“ von Puschkin, „Gerichtsrecherchen“ von Peter Weiss und „Die Kleinbürger“ von Gorki ausstattete. Den größten Teil seiner Aktivität widmete er der Bühne des Theaters „Tränen und Lachen“ in Sofia, wo er bis 1990 arbeitete. Hier schuf Achryanov in 30 Jahren die Bühnenbilder für über 120 Theaterstücke. Gleichzeitig stattete er zwischen 1968 und 1990 15 Filmproduktionen wie "Notizen zu den bulgarischen Aufständen", "Männer-Zeiten "und "Bai Ganyo reist durch Europa" und andere aus.

Er ist auch Autor von Dramen nach Steinbeck und Capoti und übersetzte Werke von Brecht, Dale Wasserman und Petrushevska.

Achryanov ist Autor der Bücher „Seiten aus Stein und Holz“ in Zusammenarbeit mit Olga Krasteva und „Über das Theater, das Kino und noch etwas vor und nach dem Rubikon“.