Gallery (1)

Краси планира и ръководи и контролира организацията на труда и техническото изпълнение на ремонтиращия се обект. Осигурява изпълнението на ремонтните работи в съответствие с утвърдените норми, графици и решения на ИБ на СБХ. Контролира техническата и оперативна подготовка за работа в обекта и спазването на проектната документация, организира своевременното снабдяване на обекта с необходимите, материали, машини, съоръжения и специалисти за извършване на съответната ремонтна дейност. Осигурява пълното съответствие на влаганите в строителството на обекта материали с изискванията на техническата документация. Ръководи и контролира организацията на труда в обекта, като осигурява необходимите работници. При наемане на персонал дава предложения за избор на квалифицирани работници след преценка на опита им. Съхранява и гарантира опазването на цялата техническа документация на обекта. Следи всички работници и служители да се явяват в състояние, което им позволява да работят ефективно, да носят личните си предпазни средства, да спазват правилата за безопасност на труда и правилата за противопожарна безопасност.

Работи в СБХ от 2014 г.