Общи положения

1. Националното триенале, което се провежда в гр. Габрово, е изложба за съвременна живопис на тема „Мостове“.
2. Организира се на всеки три години. През месец ноември 2024 ще бъде третото издание.
3. В Национално триенале „Мостове“ могат да участват художници с живописни произведения, посветени на темата, които приемат условията на този статут.

Заглавието включва два аспекта:

  • Във философски аспект – мостът е израз на вечното желание на човека да преодолява, да покорява, да опознава, да свързва. Следствие на стремежа му за противопоставяне на деления, граници, бариери, пропасти.
  • Във втория аспект моста се разглежда като едно от най-значимите съоръжения, построени от човека. Той е по-значим и устойчив от къщите и по-свещен от храмовете, защото е по-достъпен. Принадлежи на всички независимо от възраст, народност, раса, религия и е еднакъв за всички. Преодолява разстояния, построен там, където се кръстосват най-много човешки нужди и съдби.

Организация

4. Организатори на Национално триенале „Мостове“ са Художествена галерия „Христо Цокев”, Община Габрово, Министерство на културата.
5. Национално триенале „Мостове“ се провежда под патронажа на Кмета на Община Габрово.
6.(1) Организаторите предварително обсъждат и съгласуват всички въпроси, отнасящи се до организирането и провеждането на триеналето, заедно с представители на СБХ.
(2) Оперативната работа се извършва от Художествена галерия „Христо Цокев“.
7. (1) Селектирането на творбите и наградите се определят от жури в 7 членен състав, утвърден със Заповед на Кмета на Община Габрово.
(2) Съставът на журито включва по един представител на Министерство на културата, Община Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев” и четирима представители на СБХ.
(3) Решението на журито се взема с мнозинство и не подлежи на обжалване.
(4) Член на журито не може да бъде номиниран за награда.
8. Експозицията на Национално триенале „МОСТОВЕ” се представя в залите на Художествена галерия „Христо Цокев”.
9. Представянето на изложбата е съпроводено с пълен каталог на участващите и техните творби.
10. Номинираните творби остават във фонда на Художествена галерия „Христо Цокев“.
11. Трианалето се финансира от Министерството на културата на Република България, Община Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“, спонсори, дарители.


+++

Награди

12. На номинираните от журито кандидати за награди в Национално триенале „Мостове“ за съответната година се връчват следните парични награди:

  • Награда на Община Габрово – 1400 лв. и диплом. Право на самостоятелна изложба в Художествена галерия „Христо Цокев“ през следващата календарна година
  • Награда от Министерство на културата – 1200 лв. и диплом
  • Награда на СБХ – 1 200 лв. и диплом
  • Награда на Художествена галерия „Христо Цокев“ – 1200 лв. и диплом
  • Награда на Художествена галерия „Христо Цокев“ – 1000 лв. и диплом
  • Награда на ХГ „Христо Цокев“ за млад автор (до 35 год.) – 1000 лв. и диплом
  • Награда на ХГ „Христо Цокев“ и СБХ (в категория млад автор) – участие в пленер
  • Награди на спонсори.

13. Министерството на културата има финансов ангажимент единствено към наградата в размер на 1200 лв. и грамота, носеща името на институцията.

+++

Условия за участие

14. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
15. Творбите се изпращат на адреса на галерията:
5300 Габрово
Художествена галерия „Христо Цокев“
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №10
Национално триенале „Мостове“
16. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно.
17. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.
18. Представените произведения трябва да са оригинали, да са собственост на автора и да не са участвали в други изложби.
19.(1) Приемат се само живописни творби. Техниката и материалът са по избор на автора. Максимален размер 200 см на голямата страна, с рамка.
(2) Творбите да са в подходящ за експониране вид.
(3) На гърба на творбата авторът трябва да посочи името си, наименованието на произведението, годината на създаване и техника.
(4) Авторите изпращат творбите си с попълнен формуляр за участие (линк за изтегляне – по-долу), написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, придружени от банкова разписка за платена такса за участие.
(5) Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място в галерията или се превежда по банков път по сметката на ХГ „Христо Цокев“:

Банка ДСК ЕАД клон Габрово
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93003198106301

(6) Авторите, неплатили определената такса, нямат право на участие в изложбата.
20. Художествена галерия „Христо Цокев“ гарантира сигурността на получените творби и не поема отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.
21. Авторите получават обратно за своя сметка на адреса, посочен от тях, или прибират лично творбите си до 1 месец след закриване на изложбата.
22. Всеки участник в Триеналето получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него.
23. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта на Художествена галерия „Христо Цокев“.
24. ХГ „Христо Цокев“ си запазва правото да репродуцира одобрените творби и да ги публикува в свои издания.

Формуляр за участие можете да изтеглите от

тук

+++

Срокове

8 октомври – краен срок за получаване на творбите
11 октомври – журиране на творбите
8 ноември – откриване на изложбата
31 декември – закриване


+++


Допълнителни разпоредби

25. Национално триенале „Мостове“ се включва в Националния културен календар за съответната година и проявите на Община Габрово.
26. Актуална информация за провеждането на Национално триенале „Мостове“ и резултатите от всяко издание се публикуват на сайта на ХГ „Христо Цокев“ – Габрово.
27. Организаторите се задължават да поставят логото на Национално триенале по живопис „Мостове“ – Габрово, заедно с изписване на организатoрите, а именно: Министерство на културата, Община Габрово, ХГ „Христо Цокев“, Съюз на българските художници върху всички рекламни и информационни материали, свързани с изложбата.

За допълнителна информация:

www.gallerygabrovo.com 

e-mail: office@gallerygabrovo.com